CANOPY

Masai Clothing Company forplikter seg til å beskytte skogen gjennom valg av materialer, papir og emballasje.

Hos Masai er vi bevisst på vår rolle i den globale innsatsen for å ta vare på jorden for fremtidige generasjoner. Vi prøver stadig å finne bedre metoder for å redusere vår negative innvirkning, og vi forplikter oss til å ta reflekterte valg i alt vi gjør. Siden vi har over 60% trebaserte fibre i kolleksjonene våre, er vi spesielt opptatt av vår forpliktelse til å beskytte jordens skoger og forsikre oss om at vi anskaffer trefibre på ansvarlig vis. Masai forplikter seg til å beskytte jordens skoger gjennom måten vi anskaffer materialer til kolleksjonene våre og papir og emballasje på.

Skogsertifisering

Masai tror på på sertifisert og kontrollert bærekraft og på gode partnerskap med troverdige og innovative organisasjoner. I 2019 ble Masai medlem av FSC® og var det første danske klesmerket som ble sertifisert, og i 2020 koblet vi sammen de første viskosekjedene gjennom ordningen FSC Chain of Custody. I 2020 forpliket Masai seg også til å anskaffe alle viskosematerialer fra ansvarlig drevne skoger tilknyttet Forest Stewardship Council®s (FSC®) sertifiseringssystem, og der FSC-sertifiserte plantasjer er en del av løsningen.

Bevaring av oldtidsskoger, utrydningstruede skoger og økosystemer

Som Canopy-partner og FSC-medlem støtter Masai metoder og systemer for å bygge en fremtid der man ikke bruker oldtidsskoger og utrydningstruede skoger i cellulosebaserte fibermaterialer, emballasje eller papirvarer. Vi forplikter oss til å påvirke leverandørkjedene våre til å beskytte de resterende oldtidsskogene, utrydningstruede skogene og utrydningstruede dyrs habitater. For å gjøre dette, vil vi:

 1. Samarbeide med Canopy og leverandørene våre for å støtte opp om samarbeid og visjonære løsninger som beskytter gjenværende oldtidsskoger og utrydningstruede skoger, som kartlagt og definert på Forest Mapper ;
 2. Satse på leverandørkjeder innen viskose og emballasje som ikke inneholder oldtidsskoger og utrydningstruede skoger, utrydningstruede arter og kontroversielle kilder innen 2022..
 3. Jobbe for å ikke bruke produkter med kilder fra: selskaper som driver ulovlig skogbruk ; treplantasjer etablert etter 1994 gjennom endring eller forenkling av naturskoger; eller områder som hugges ned og krenker urbefolkningers og samfunns rettigheter, eller fra andre kontroversielle leverandører.
 4. Foreta løpende vurderinger av vår bruk av cellulosebaserte fibermaterialer, emballasje og papir;
 5. Oppmuntre leverandørene våre til endre praksis og evaluere samarbeidet med dem, dersom vi oppdager at noen av våre produkter inneholder kilder fra oldtidsskoger og utrydningstruede skoger, utrydningstruede arters habitater eller ulovlig hogst.

 

 

Mot mer bærekraftige og Next Gen-materialer

Masai beveger seg i retning av et krav om at våre leverandører av cellulosebaserte materialer skal benytte seg av miljøansvarlige prosesser og metoder i fiberproduksjonen, som f.eks LivaEco, EcoVero eller prosessteknikker i lukket sirkel. Innen 2021 vil Masai ha innført en eksplisitt preferanse for å kjøpe inn cellulosebaserte fibermaterialer som inneholder minimum 50% slike mer bærekraftige og ansvarlige fibre, og ha utviklet innkjøpsmål for 2025 for cellulosebaserte fibermaterialer; mål som vil bli løpende evaluert i forhold til nye fiber- og produksjonsteknologier og oppdatert mønsterpraksis. Masai vil samarbeide med Canopy, innovative selskaper og leverandører for å oppmuntre til utvikling av Next Gen-fiberkilder med redusert klimapåvirkning og sosial påvirkning, med fokus på rester fra landbruk og resirkulerte materialer. Vi vil delta i utprøvinger der dette er aktuelt.

Anerkjenne, respektere og støtte menneskerettigheter og lokalsamfunns rettigheter

Som FSC-medlemmer og Canopy-partner oppfordrer Masai leverandører til å respektere Menneskerettighetserklæringen og anerkjenne urfolkssamfunns og bygdesamfunns sedvanerett eller brukerrettigheter i forhold til aktuelle territorier, landjord og ressurser. Dette gjør vi ved å anmode våre leverandører om å anerkjenne at urfolk og bygdesamfunn har rett til å gi eller holde tilbake et Fritt og informert forhåndssamtykke (FPIC) før nye hogstrettigheter utdeles eller plantasjer utvikles. Vi anmoder våre leverandører om å løse tvister og konflikter og gjenforhandle brudd på menneskerettigheter gjennom en åpen, ansvarlig og rimelig prosess.

Pack4Good – Prioritere reduksjon og gjenbruk

Reduksjon og gjenbruk av papirartikler og emballasje er en overordnet prioritet for beskyttelsen av verdens begrensede skogressurser, og har dessuten potensiell gunstig innvirkning på kostnader. Derfor har Masai allerede tatt viktige steg mot bedre praksis ved å introdusere en blanding av og resirkulerte papirartikler og resirkulert plastemballasje, og ved å redusere bruken der det er mulig. Masai har forpliktet seg til å følge en Reduce and Reuse-strategi og vil i løpet av de neste fem årene anstrenge seg for å tenke nytt innen emballasje og innføre flere sirkulære Next Gen-løsninger innen både leveranser, detaljhandel- og e-com-plattformer, i tillegg til å følge mønsterpraksis, bl.a. ved å utforske og benytte nye innovasjoner innen sirkulær økonomi.

Forbedre økologisk kvalitet på emballasje og papir

Masai vil samarbeide med Canopy, innovative selskaper og leverandører for å oppmuntre til utvikling av Next Gen-løsninger og emballasje og papir som reduserer klimapåvirkning og sosial påvirkning, med fokus på fibre fra landbruket (spesielt rester) og resirkulert innhold. Vi vil bruke Canopys Ecopaper-database og The Paper Steps som rettledning når vi velger papir og emballasje. For å bidra til å minske miljøavtrykket fra papiret og emballasjen vi bruker vil Masai:

 • Foreta en årlig evaluering av papir- og emballasjebruk for å avdekke områder der vi kan bruke papir mer effektivt, redusere vekt på papir og emballasje, og spare penger og ressurser.
 • Prioritere papir/emballasje med høyt innhold av resirkulert materiale, spesielt post-konsument-avfall som gir et samlet gjennomsnittlig fiberinnhold i papiret og emballasjen vår på minst 50% innen 2 år.
 • Oppmuntre leverandørene våre til en kontinuerlig forbedring og utvidelse av tilgang på resirkulert innhold i papir/emballasje.
 • Fremskaffe emballasje og papir fra alternative fibre som strå eller andre rester fra landbruket når mulig.
 • Støtte forskning og utvikling av tremasse, papir og emballasje fra alternative fibre i kommersiell skala, bl.a. hvete og andre alternative fibre, inkludert delta i utprøving når relevant.
 • Når resirkulerte og next generation alternative fibre ikke er tilgjengelige, vil vi utelukkende fremskaffe FSC-sertifiserte fibre til emballasje.

Som første valg indkøber vi papir og emballage, der er fremstillet med teknologier såsom klorfri blegning , og vi omlægger til brug af kvitteringer i butikkerne, der er fri for phenol og BPA/BPS på grund af de sundhedsmæssige fordele for både kunder og medarbejdere.

Fremme industrilederskap

Masai ønsker å skape en positiv innvirkning sammen med våre leverandører, partnere og kunder. Etterhvert som implementeringen finner sted, vil Masai samarbeide med leverandører, ikke-statlige organisasjoner, andre interessenter og merker som samarbeider med Canopy for å støtte beskyttelsen av verdens skoger, spesielt oldtidsskoger og utrydningstruede skoger og fremme løsninger som kan redusere presset på skogene. Vi vil også lete etter muligheter til å lære opp og informere allmennheten om disse problemene og løsningene gjennom vår markedsføring og kommunikasjon.

Henrik Steensgaard,
CEO Masai Clothing Company

Fotnoter

1 Oldtidsskoger og utrydningstruede skoger defineres som intakte skogslandskap, sjeldne naturskoger, skogstyper som er blitt sjeldne på grunn av menneskeaktivitet, og/eller andre skoger som er økologisk avgjørende for beskyttelsen av artsmangfoldet. Økologiske komponenter av utrydningstruede skoger er: Intakte skogslandskap; Rester av skoger og restituerende kjerneskog; Landskapskonnektivitet; Sjeldne skogstyper; Skoger med stort artsmangfold; Skoger med store konsentrasjoner av sjeldne og utrydningstruede arter; Skoger med stor endemisme; Kjernehabitater for fokalarter; Skoger med sjeldne økologiske og evolusjonelle fenomener. De viktigste truede skogene i verden er den canadiske og russiske taigaen, tempererte regnskoger ved kysten av British Columbia, Alaska og Chile, tropiske skoger og våtmarksområder i Indonesia, Amazonas og Vest-Afrika. For mer informasjon om beliggenhet og definisjoner på oldtidsskoger og utrydningstruede skoger, se: https://canopyplanet.org/tools/ forestmapper/

2 https://canopyplanet.org/tools/forestmapper/app/

3 Lovlig skogsforvaltning er forvaltning som er i overensstemmelse med alle gjeldende internasjonale, nasjonale og lokale lover, inkludert miljølover, skogbrukslover, borgerrettigheter og -overenskomster

4 Plantasjer er områder som i første rekke er plantet med fremmede planter eller andre kommersielle planter. Skoger bestående av lokale arter kan også drives som plantasjer, inkludert ved å plante en enkel planteart der det normalt sett ville vokst mange forskjellige arter, ved å ekskludere andre arter med ugressmidler, ved å tillate korte hogstrotasjoner som forhindrer utvikling av skogens sammensetning og struktur, og ved andre metoder.

5 Rester fra landbruket er rester fra matproduksjon eller andre prosesser og bruken av disse forlenger fibrenes livssyklus. Fibre som brukes i papirprodukter inkluderer bl.a. planter som hvete, ris, lin, mais, durra, bagasse og rug. Hvis LCA (livssyklusanalysen) viser at det er miljømessige fordeler, og det ikke er et problem med endring av skogsområder for å dyrke produktet, kan kenaf også inkluderes her. Fibre til materialer kan inkludere lin, soya, bagasse og hamp, avhengig av hvordan disse høstes. (Rester fra landbruk kommer ikke fra avlinger som erstatter skoger eller matavling).

6 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

7 Miljøvennlige fiberkilder inkluderer: • Post-konsument resirkulerte fiberrester • Pre-konsument resirkulerte fibre • Landbruksrester definert under • Fibre fra FSC-sertifiserte eiendommer (ikke kontrollert trevirke fra kontrollerte skogeiendommer)

8 Paper Task Force Report og Environmental Paper Network Paper Calculator. "Det vitenskapelige grunnlaget for disse konklusjonene er analysen foretatt av Paper Task Force, et treårig forskningsprosjekt sammenkalt av Environmental Defense, bestående av Duke University, Johnson & Johnson, McDonald's, Prudential Insurance og Time Inc. Paper Task Force undersøkte miljøpåvirkning gjennom papirets fullstendige livssyklus, i tillegg til økonomiske og funksjonelle spørsmål vedrørende de største papirkvalitetene. Funnene ble nøye fagfellevurdert av forskere, akademikere, miljøeksperter og representanter fra regjering og industri."

9 Ubleket, Process Chlorine Free (PCF) og Totally Chlorine Free (TCF) foretrekkes, med ECF er minimumskrav.

10 https://www.greenamerica.org/report-skip-the-slip

FSC

Høsten 2019 ble Masai, som den første danske motemerkevaren, FSC®-sertifisert. Det betyr at du nå kan kjøpe klær hos Masai der viskosen kommer fra trefibre fra kontrollerte kilder og fra bærekraftig og ansvarlig skogbruk med respekt for biodiversitet og skogens lokalbefolkning.

Læs mere